پايان نامه و مقاله isi پايان نامه و مقاله isi .

پايان نامه و مقاله isi

ويژگي هاي تحقيق

سايت تحقيق دانشجويي مهم ترين ويژگي هاي تحقيق 

١. مقاله دانشجويي فعاليتي است منظم و برنامه ريزي شده. يعني:

 • نيازمند طرح  و نقشه قبلي است؛
 • داراي مراحل معيني است؛
 • داراي زمان بندي مشخصي است؛
 • يك فرآيند (پروسه) است؛

٢. به حل يك مساله معين يا پيدا كردن پاسخ براي يك سوال مشخص معطوف است.  يعني:

 • بدون داشتن مساله و سوال، اساسا انجام تحقيق ميسر نيست؛
 • در فرآيند روش تحقيق مديريت ، همه فعاليتها متوجه سوال تحقيق است؛
 • در ابتداي تحقيق ، در رابطه با پاسخ قطعي ، بي اطلاع هستيم؛
 • ممكن است بتوانيم پاسخ سوال را حدس بزنيم (فرضيه سازي) ولي در فرآيند تحقيق بايد حدسهايمان را  به آزمون بگذاريم.

٣. . به دنبال بررسي مسائل نو و يافتن پاسخ هاي جديد است؛ به عبارت ديگر:

 • گسترش علم مقالات رشته برق ، نتيجه همين ويژگي  است؛
 • البته بررسي صحت و سقم يافته هاي قبلي نيز مي تواند مساله اي جديد بشمار آيد.

ديدگاه شهيد مطهري (ره) در باره ويژگي اصلي محقق واقعي

 برخي مانند مورچه هستند كه از بيرون دانه مي آورند و انبارمي كنند و مثل ضبط صوت عمل مي كنند.

و برخي مانند كرم ابريشم هستند از لعاب خود مي تنند و از درون استخراج مي كنند و از بيرون چيزي كسب نمي كنند.

علماي واقعي مانند زنبور عسل هستند كه شيره گلها را از خارج مي مكند و از آن عسل درست مي كنند

۴- نيازمند داشتن تخصص فراوان در زمينه مورد بررسي است  يعني:

 • تحقيق دانشجويي رايگان ، از وظايف مجتهدين و صاحب نظران هر رشته علمي است . يعني حاصل جهل نيست بلكه برعكس حاصل علم و دانش و تخصص است؛
 • افراد نا آشنا به يك موضوع علمي ، نمي توانند وارد حوزه تحقيق در آن رشته شوند؛
 • به دليل تخصصي شدن مسائل ، امروزه بيشتر بانك تحقيق ها،  به صورت گروهي انجام مي شود.

۵ – بي طرف است و حب و بغض در آن راه ندارد. به عبارت ديگر:

 • تعصب و جانبداري ، به طور كلي ، در تحقيق جايز نيست،
 • زيرا در اين صورت، نتيجه تحقيق طبق خواسته محقق تنظيم مي شود؛
 • ذهنيات محقق، همواره ، فرآيند تحقيق را هدايت مي كند؛
 • در رشته هاي مختلف علوم انساني ، بي طرف بودن ،  بسيار دشوار است؛
 • البته  اين اصل را نبايد با مساله  تفكيك  ارزش از علم ، اشتباه گرفت، زيرا علم هيچگاه از ارزش جدا نبوده است.(دقت كنيد)

۶. انجام تحقيقات دانشجويي مستلزم جمع آوري اطلاعات فراوان است .يعني:

 • يعني خريد تحقيق دانشجويي ، كاملا مستند است و حاصل تخيل نيست؛
 • البته، نيروي تخيل ، در ساخت فرضيه ها و حدسهاي مربوط به تحقيق  بسيار موثر است ولي در اصل ، اين اطلاعات است كه حدسيات را بررسي مي كند؛
 • بنابراين روشها و ابزارهاي شناسايي و كسب اطلاعات در فرآيند خريد تحقيق از اهميت زيادي برخوردارند.

     ٧. مكمل يافته هاي قبلي است به عبارت ديگر:

 • بايد بين يافته هاي جديد و قديم ارتباط وجود داشته باشد؛ زيرا علم، حاصل انباشته شدن يافته هاي بشر است
 • يافته هاي جديد ممكن است از طريق اصلاح و تجديد نظر در يافته هاي قبلي پديد آيد.

٨. از قابليت تعميم و پيش بيني برخوردار است .يعني :

 • مقالات رشته مديريت يافته هاي تحقيقي را مي توان به موارد ديگر تعميم داد و از اين طريق به قدرت پيش بيني دست يافت؛
 • اساسا هدف از تحقيق ، تعميم يافته هاست؛
 • نتيجه پژوهش نيز در بيشتر موارد پيش بيني رفتارهاست؛
 • در پايان هر تحقيق ، بايد راهكار و پيشنهاد ارائه شود.

سفارش تحقيق دانشجويي ويژگي ها و خصوصيات محقق؟

 1.  بضاعت علمي نسبت به موضوع
 2.  آشنايي با روشها و فنون تحقيق مديريت
 3.  توانايي هاي ذهني مناسب
 4.  صبر و حوصله فراوان تحقيق روش تحقيق
 5.  به دور از حب و بغض (كشف حقيقت)
 6.  منتقدي جدي و عميق
 7.  شجاعت در مقام اظهار عقيده
 8.  صداقت و امانت

ويژگيهاي موضوعات اقدام پژوهي:

تفاوت اقدام پژوهي با ساير انواع پژوهش ها را مي توان به صورت عمده در فرآيند عمل لحاظ كرد. به اين صورت كه در اقدام پژوهي، محقق قدم به قدم، ضمن ايجاد تحول در محيط كار يا منطقه تحت پوشش خود، به اطلاعات و يافته هايي دست پيدا مي كند. به عبارت ديگر اقدام پژوهي در سرانجام كار خود منجر به ايجاد تغيير در وضع موجود مي شود، برخي از ويژگيهاي اقدام پژوهي عبارتند از:

 

۱)   نمونه پژوهشي معلمان مشاركتي است: اين نوع پژوهش مشاركتي است، زيرا فرد يا افراد اقدام پژوه با ياري همكاران و ساير پرسنل و نيز افراد جامعه يا ساير ادارات و نهادهاي دولتي و غير دولتي اقدام به پژوهش مي كنند. در حالي كه در پژوهش هاي مرسوم و دانشگاهي مسئله مورد تحقيق ضرورتاً مسئله خود محقق نيست بلكه محقق به عنوان فردي حرفه اي وارد جريان تحقيق مي شود.

۲)   تاكيد بر عمل دارد: در اين پژوهش تاكيد بر اين است كه اقدامي در محيط  كاري صورت گيرد كه منجر به اصلاح و يا تغيير وضعيت شود. بنابراين مطالعه توصيفي براي تعيين علل وضع موجود، يا عوامل موثر بر آن

هيچكدام اقدام پژوهي محسوب نمي شود. زيرا نتيجه اين نوع پژوهش به طور مستقيم و بلافاصله در بهبود وضعيت ارائه خدمات و اجتماع تاثير نخواهد داشت.

۳)   خود ارزياب است: تغييرهايي كه در فرآيند پژوهش صورت مي گيرد  يعني چگونگي پيشرفت كار و حتي نتيجه تغيير و اصلاح موقتي، همواره توسط خود پژوهشگران يا افراد درگير در پژوهش مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

۴)   مبتني بر ارزش هاي دروني افراداست:  افراد درگير در اين پژوهش در برابر موضوع پژوهش نوعي احساس دروني و تعلق خاطر دارند. نوعي احساس تعهد و نياز به تغيير و تحول در محيط كار و اجتماع  ايجاد مي كند. بنابراين تا پرسنل چنين ميل و احساسي نداشته باشند چندان راغب براي انجام اين پژوهش نخواهند بود.

۵)   اقدام پژوهي اضطراب ساده است: چون هدف از اين كار حل مسائل و مشكلات موجود در محيط كار مي باشد بنابراين حالتي ساده دارد و بدون توجه به مراتب تحقيقاتي معمول روند ساده تري را طي ميكندومحقق فردي است كه مي خواهد وظيفه شغلي و اجتماعي خود را به بهترين وجه انجام دهد. بعنوان نمونه كارمندي كه براي بهبود وضع محيط كاري خود اقدام به بررسي و پژوهش مي كند، كار او دور از پيچيدگي هاي اداري و سازماني است.

۶)  درس پژوهي ابتدايي روشي ساده است: اين روش پيچيدگي هاي برخي روشهاي تحقيق علمي را ندارد. هم چنان كه مي دانيد در روش هاي تحقيق مرسوم و علمي، مراحل تحقيق ويژه اي را بايد طي كرد كه هر مرحله مستلزم داشتن مهارت هاي خاص آماري يا روش تحقيق است. مثل تعيين متغيرها، نمونه آماري، روش هاي تجزيه و تحليل آماري، تعريف هاي عملياتي و جز اين ها. اما اقدام پژوهي در مقايسه با پژوهش هاي علمي، انعطاف پذيرتر است. به همين علت محقق مجبور نيست خطي مستقيم را پيش گيرد و تا آخر ادامه دهد. بلكه به تناسب پيشرفت كار و در حين كار، مي تواندتجديد نظر كرده و اقدام هاي پيش بيني نشده اي انجام دهد.

۷)   اقدام پژوهي درس رياضي تعميم پذيري يافته ها ضروري نيست: گرچه در اين روش اقدام پژوهي زبان انگليسي نيز تلاش بر اين است تا ضمن حل مسئله هاي گوناگون بر دانش خود و ديگران بيفزائيم، اما مانند پژوهش هاي  دانشگاهي تعميم پذير بودن يا نبودن اين روش چندان مورد نظر نيست. ممكن است اين روش حل مسئله در موارد مشابه ديگر صدق بكند و بهتر آن است كه بتوان اين نوع يافته ها را در موارد ديگر نيز به كار گرفت، اما چندان دغدغه كاربرد در همه موارد را نخواهيم داشت.آنچه مهمتر است ادامه اقدام موفق در زمان هاي بعد از اتمام آن و يا تعميم زماني آن مي باشد.

۸)   اقدام پژوهي املا نگاهي از درون است: اقدام پژوه از درون محيط كاري و اداري خود به مسائل مي نگرد و هدفش حل مسائل دروني و فعلي است. در حالي كه در پژوهش هاي دانشگاهي نگاه از بيرون به درون است. بنابراين در چنين تحقيقاتي منظور از محقق كسي است كه تحقيق مي كند، اعم از اينكه در امر تحقيقات علمي متخصص باشد يا نباشد.

انواع روش هاي تحقيق كمي و كيفي

مقاله در لغت به معناي گفتار، مبحث، سخن، قول و فصلي از كتاب يا رساله آمده است و در فرهنگ معين يكي از معاني اين كلمه را نوشته اي دانسته شده كه درباره موضوعي نويسند.

پيشينه مقاله نويسي در زبان فارسي چندان نيست، تجربيات آموزشي معلمان دركشور ما مقاله نويسي از نيمه دوم قرن سيزدهم  فراتر نمي رود. درواقع روزنامه و مقاله همزاد هستند، دركشورهاي باختري نيز مقاله نويسي نيز به اوايل قرن هفدهم ميلادي كه نخستين نشريه هاي دوره اي كشورهاي اروپايي انتشار يافت هماهنگ است. ادموندبورك فيلسوف و سياستمدار انگلستاني روزنامه نگاران را اينگونه مورد خطاب قرار مي دهد: ” آقايان شما ركن چهارم دمكراسي هستيد.”

معمولا مقاله به آنگونه از نوشته ها اطلاق ميشود، كه هدف نويسنده آن بررسي يكي از مسائل علمي، ادبي، اجتماعي، اخلاقي و جز آنها باشد و  بخواهد با پژوهش دقيق و دقت از جوانب امر موضوع را به اثبات رساند، يا نفي كند.

تحقيق دانشجويي رشته پزشكي در حقيقت، مقاله علمي معمولاً در نتيجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و با رويكردي جديد با جهت دستيابي به نتايجي تازه، تهيه و منتشر مي‏گردد. (اعتماد و همكاران، ١٣٨١، ص٢) چنين مقاله ‏اي در واقع گزارشي است كه محقق از يافته‏ هاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي خود براي استفاده ساير پژوهشگران، متخصصان و علاقه ‏مندان به دست مي‏دهد.

تهيه گزارش تجربيات معلمان ابتدايي از نتايج مطالعات و پژوهش‏هاي انجام شده، يكي از مهم‏ترين مراحل پژوهشگري به شمار مي‏رود؛ زيرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختيار ساير محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پيشرفت علم كمكي نخواهد كرد؛ چون رشد و گسترش هر عملي از طريق ارائه و به هم پيوستن دانشِ فراهم آمده از سوي فردفرد انديشمندان آن علم تحقق مي‏يابد.

همان طور كه پژوهشگر تحقيق دانشجويي رشته حسابداري پيش از اقدام به پژوهش، نيازمند توجه و بررسي يافته‏ هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تجربيات يك معلم ابتدايي تا بتواند يافته ‏هاي علمي خود را گسترش بخشد، ديگران نيز بايد بتوانند به يافته ‏هاي پژوهشي او دسترسي پيدا كنند و با استفاده از آنها فعاليت‏هاي علمي خود را سازمان داده، در ترميم و تكميل آن بكوشند.

از امتيازهاي مهم يك مقاله مي‏توان به مختصر ومفيد بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد؛كارآموزي آماده زيرا محقق مي‏تواند حاصل چندين ساله پژوهش خود در يك رساله، پايان‏ نامه، پژوهش، يا حتي يك كتاب را به اختصار در يك مقاله علمي بيان كند تا پژوهشگران ديگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كليات آن آگاهي يابند و در صورت نياز بيشتر، به اصل آن تحقيقات مراجعه كنند.

بدين منظور، امروزه نشريات گوناگوني در زمينه ‏هاي مختلف علمي- پژوهشي تحقيق دانشجويي رشته حقوق نشر مي‏ يابد و مقاله‏ هاي به چاپ رسيده در آنها، اطلاعات فراواني را در اختيار دانش پژوهان قرار مي‏دهند.

گزارش كارآموزي آماده لازم است محققان با شيوه تدوين مقالات علمي آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شيوه ‏هاي صحيح، با سهولت، نتايج تحقيقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختيار علاقه ‏مندان قرار دهند.

نوشتن مقاله مستلزم رعايت اصولي در ابعاد مختلف محتوايي، ساختاري و نگارشي است.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۷:۱۰ توسط:maryam موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :