پايان نامه و مقاله isi پايان نامه و مقاله isi .

پايان نامه و مقاله isi

تحقيق چيست?

معاني مختلف تحقيق و پژوهش

كلمه تحقيق ، مصدر باب تفعيل، از ريشه حق، به معناي راست كردن سخن، درست كردن  وعده و ثابت شدن است. همچنين به معناي حقيقت كردن ، درست كردن، به كنه مطلب رسيدن و واقع چيزي را به دست آوردن، مي باشد.

اين شرط مهرباني و تحقيق دوستي است        كز بهر دوستان، بري از دشمنان جفا

(سعدي)

 

كلمه دانلود پروژه نيز در لغت به معناي تفحص و تجسس است.   پژوهش :  عمل پژوهيدن (تحقيق كردن، جستجو كردن)

مثال : پژوهش نماي و بترس از كمين        سخن هر چه باشد به ژرفي ببين

         همي جان من در نكوهش نهي       چرا دل، نه اندر پژوهش نهي  (فردوسي)

  پژوهش كردن، مصدر مركب و به معناي پژوهيدن ، جويا شدن و پي جويي كردن است.

         ز هر كشوري گرد كن مهتران            از اختر شناسان و افسونگران

         سخن سر بسر مهتران را بگوي        پژوهش كن و راستي باز جوي(فردوسي)

معاني اصطلاحي روش تحقيق

تعاريف بسيار متنوعي براي اصطلاح تحقيق ارائه شده است.

آريان پور: پژوهش عبارت است از كشف و دريافت آنچه  بر ديگران مجهول است و نيز گشودن و گستردن و روشن تر ساختن آنچه به اجمال بر ديگران معلوم است.

روش تحقيق چيست

 غلامرضايي: تحقيق به غور و تعمق و بررسي در موضوع خاصي گفته مي شود  تا در نتيجه جمع آوري مطالب، مقايسه و نقد آنها ، محقق به حقيقت مطلب دست  يابد.

تعريف كلي : تحقيق و پروژه دانشجويي تلاشي است منظم براي رسيدن به حقيقت.

  بنابراين، هدف از انجام تحقيق يا پژوهش، دستيابي و كشف حقيقت در موضوعي معين است . موضوع معين مي تواند در رابطه با علوم مختلف مطرح شود. حقيقت كشف شده  نيز ، ممكن است حقيقتي ديني ، علمي ، فلسفي، هنري و مانند آن باشد.

تعريف معاونت پژوهشي حوزه علميه قم از مفهوم پژوهش

«پژوهش نوعي كوشش معرفتي در راستاي هر يك از دو امر ذيل است:

١. پاسخ موجه به پرسش هايي كه تاكنون به آنها پاسخ داده نشده است.

٢. پاسخ جديد به پرسش هايي كه پيش تر به آنها پاسخ داده شده است.»

تحقيق دانشجويي

تجربيات معلمان : سوال علمي چيست؟

١. محصول علم است (حاصل تحقيق و تخصص است نه جهل محقق)

٢. بدون جواب  است (يا پاسخ متقن ندارد)

٣. موردي و مشخص است (كلي و بي حد و حصر نيست)

۴. واحد است (يعني متعدد و متكثر نيست اگر چه امكان طرح سوال هاي فرعي وجود دارد)

تمرين : آيا جمله «ديدگاه اسلام درباره طبيعت چيست؟» يك سوال علمي است؟

 

موانع مقاله روش تحقيق در ارتباط  با  محقق كدامند؟

نداشتن تخصص كافي

وجود علائق شخصي

موقعيت اجتماعي افراد

موانع تحقيق دانشجويي رشته اقتصاد در رابطه با گروه تحقيق كدامند؟  

فقدان روحيه انجام كار گروهي

فقدان تخصص هاي مورد نياز

موانع تحقيق در رابطه با منابع تحقيق كدامند؟

عدم دسترسي به منابع

ضعف اعتبار منابع

موانع تحقيق دانشجويي رشته اجتماعي در رابطه با واقعيتهاي جامعه  كدامند؟ 

محدوديتهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي

فقدان امكانات اقتصادي لازم

موانع تحقيق دانشجويي رشته روانشناسي در رابطه با رشته علوم انساني كدامند؟

١. عدم تكرار پذيري

٢.آزمايش ناپذيري

٣.پيچيدگي انسان

۴.چند متغيري بودن

انواع تحقيق دانشگاهي از نظر سطح تحقيق 

اكتشافي: آشنايي اجمالي

توصيفي: جمع آوري اطلاعات

تبييني: كشف روابط

انواع روش تحقيق از نظر كاربرد 

كاربردي: يافتن راه حل براي مشكلات

بنيادي : دستيابي به نظريات علمي

انواع تحقيق از نظر تعداد محققين 

فردي

گروهي

تقسيم بندي ديگري از انواع تحقيق و پروژه هاي دانشگاهي(متداول در حوزه هاي علميه)

متن محور

مساله محور

موضوع محور

ساير تقسيم بندي ها

– تحقيق تاريخي : پاسخ به سوالهاي تاريخي

– تحقيق توصيفي: تهيه گزارش و توصيف

– تحقيق علًي: كشف روابط علت و معلولي

– تحقيق تجربي: كشف انواع روابط بين متغيرها

 

بررسي مفاهيم و اصطلاحات تحقيق در سايت تحقيقات دانشجويي

فرضيه سفارش پروپوزال

 • حدسي علمي در پاسخ به سوال تحقيق است
 • فرضيه بايد معقول و منطقي باشد
 • به صورت خبري بيان مي شود ولي نوعي شرط و احتمال در آن نهفته است
 • فرضيه ، كانون اصلي و قلب تحقيق است
 • هدف اصلي در تحقيق، آزمون فرضيه است.

مثال: آشنايي مردم با فرهنگ قرآني از طريق گسترش آموزش هاي عمومي مربوط به قرائت و حفظ قرآن مجيد در جامعه ، موجب كاهش ميزان جرائم خواهد شد.

متغير

 • اين مفهوم در اصل از رياضيات گرفته شده است
 • جايگزيني براي مفاهيم «علت» و « معلول» است
 • مفهومي است كه مي تواند اندازه ها و حالتهاي مختلف داشته باشد

در هر فرضيه معمولا دو متغير وجود دارد :

متغير مستقل و متغير وابسته

مثال: اگر گفته شود كه “گسترش فقر موجب افزايش بي ديني مي شود” فقر، متغير مستقل و بي ديني متغير وابسته خواهد بود. در هر  تحقيق سعي بر آن است تا با استفاده از اطلاعات و اسناد مناسب ، ارتباط بين اين متغيرها بررسي شود

شاخص

 • . بيشتر مفاهيم علوم انساني مفاهيمي انتزاعي هستند.
 • . مفاهيم انتزاعي بايد به مفاهيم انضمامي تبديل شوند.
 • . به اين كار، عملياتي كردن مفاهيم تحقيق  گفته مي شود كه از طريق شاخص سازي انجام مي پذيرد.
 • .  شاخص ها مهمترين ابزارهاي اندازه گيري مفاهيم تحقيق هستند.

مثال١: شاخص معدل براي اندازه گيري ميزان پيشرفت تحصيلي

مثال٢:  برخي از شاخصهاي مفهوم ايمان عبارت است از:

خواندن نماز

گرفتن روزه

خوش خلقي و …

نمونه گيري

 • يكي از روشهاي جمع آوري اطلاعات است.
 • .هرگاه موارد مورد مطالعه در پروژه روش تحقيق زياد باشد از اين روش براي بررسي آنها استفاده مي شود.
 • •  در اين روش ، ابتدا نمونه هايي انتخاب مي شوند و سپس نتايج به دست آمده از مطالعه روي آنها به كل موارد تعميم داده مي شود.
 • نظر سنجي ها به روش نمونه گيري انجام مي گيرد.

جامعه آماري: جامعهٔ آمارى عبارت است از كليه عناصر و افرادى كه در يك مقياس جغرافيايى مشخص (جهانى يا منطقه‌اي) داراى يك يا چند صفت مشترك هستند.

تعريف دوم : مجموعه افراد يا اشيايي را كه مي‌خواهيم  يك يا چند خصوصيت مشترك آنها را مورد  بررسي قرار دهيم، جمعيت يا جمعيت آماري مي‌ناميم.

چند نكته مهم:

 • . جامعه آماري مي تواند شامل هر چيزي بشود مانند آيات و سوره هاي قرآن مجيد.
 • . محقق بايد جامعه آماري خود را تعريف كند.
 • . جامعه آماري ممكن است از نظر حجم و اندازه بسيار بزرگ باشد.
 • به نسبت بزرگي جمعيت آماري، حجم نمونه تغيير مي كند.

تعريف نمونه: نمونه عبارت است از تعدادى از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده،از تجانس و همگنى با افراد جامعه برخوردار باشند

چند نكته مهم سفارش تحقيق:

 • روشهاي مختلفي براي انتخاب نمونه تحقيق وجود دارد
 • بهترين روش براي انتخاب نمونه روش تصادفي است
 • در روش تصادفي ، هر يك از اعضاي جامعه آماري شانس انتخاب شدن دارد
 • تنها در اين صورت است كه مي توان نتايج تحقيق را به موارد مشابه تعميم داد

اعتماد: .اعتماد يكي از مهمترين ويژگي هاي مربوط به وسائل اندازه گيري در فرآيند خريد مقاله است. وقتي وسيله اندازه گيري تحقيق در كاربردهاي متعدد، اندازه هاي يكساني را نشان دهد، گفته مي شود كه اين وسيله اندازه گيري قابل اعتماد است . به عنوان مثال ، ترازويي را در نظر بگيريد كه  در هر بار وزن كردن يك شي خاص، اندازه مشخص و يكساني را نشان مي دهد ؛ حتي اگر اين اندازه ، مطابق با واقع نباشد ، گفته مي شود كه وسيله اندازه گيري قابل اعتماد است.

سايت تحقيق

اقدام پژوهي چيست؟

اقدام پژوهي به هر فعاليتي گفته مي شود كه منجر به تبديل وضع موجود به وضع مطلوب تر شود. اقدام، محور اصلي در اين نوع تحقيق است. به اين معنا كه شخص يا اشخاص، اقدام خود را در حين كار و فعاليت خود مورد پژوهش قرار مي دهند. هدف از اين كار بهسازي امور و اثربخش كردن آنها است.

هدف از اقدام پژوهي رياضي مانند پژوهشهاي مرسوم و دانشگاهي، پي بردن به روابط پديده ها يا به اصطلاح متغيرها نيست، بلكه به بررسي موضوع هايي مي پردازد كه فرد يا افراد در محيط كار و شغل خود با آن درگير هستند و مي خواهند از راه پژوهش آن را حل كرده يا كاهش دهند. بنابر اين:

 تجربيات آموزشي

تغيير در وضعيت موجود هدف عمده در اين تحقيق است.

اين پژوهش راه حل هاي مناسب براي مشكلات را جستجو مي كند و پاسخي است به انتقادهايي كه از كاربردي نبودن اكثر پژوهش هاي مرسوم به عمل مي آيد.

 اهميت و ضرورت گزارش اقدام پژوهي:

۱)     يكي از راههاي مناسب براي حل مسئله است.

۲)     پژوهش حين انجام كارهاي اداري است.

۳)     به راه هاي نو و خلاقانه منجر مي شود.

۴)     باعث اصلاح وضع نامطلوب مي شود.

۵)     فرهنگ پژوهش عمومي مي شود.

۶)     باعث رشد و بالندگي عمومي مي شود.

۷)     راه حل هاي تئوري جاي خود را به راه حل هاي عملي و منطقي مي دهد.

مراحل اقدام پژوهي:

پژوهش به عنوان جست و جوي نظام مند براي كشف مجهول يا حل مسئله، نيازمند طي مراحلي است كه يكي از مهمترين اين مراحل طراحي مطالعه و پيش بيني مراحل مختلف تحقيق مي باشد. اقدام پژوهي در مقطع ابتدايي با توجه به نوع و هدف پژوهش، نيز علاقه ها و سليقه هاي پژوهشگر، مراحل پژوهش در عين تبعيت از منطق علمي و عقلي، مي تواند صورت هاي متفاوتي پيدا كند. براي نمونه در مقايسه با پژوهش هاي رسمي و دانشگاهي كه معمولاً خطي و تا حدودي تمام مراحل از پيش تعيين شده است، تجربيات يك معلم در مراحل اقدام پژوهي در عين پيروي از مراحل خاص داراي انعطاف بيشتري است. اقدام پژوهي به طور ساده داراي سه مرحله عمده است: تشخيص، تغيير و ارزيابي. به اين معنا كه اقدام پژوه مسئله اي را تشخيص مي دهد، تلاش مي كند وضع نامطلوب را تغيير دهد و اين تغيير را ارزيابي علمي كند. اگر پاسخ مثبت بود كار را ادامه مي دهد در غير اين صورت به راه هاي ديگري مي انديشد. بنابر اين مراحل اقدام پژوهي مراحل كاملاً خطي يا پلكاني نيست، بلكه محقق در هر زمان صلاح بداند به تغيير راه حل و اجراي مجدد عمليات مي پردازد. لذا اقدام پژوه مانند يك معمار بايد ابتدا به طراحي اين نقشه بپردازد كه به آن “پيشنهاد اقدام پژوهي” مي گويند.

 اقدام پژوهي معلمان

 اين مراحل به طور خلاصه شامل موارد ذيل مي باشد:

۱٫            انتخاب و بيان مساله

۲٫            گردآوري اطلاعات پيرامون مسئله

۳٫             مطالعه و تفكر پيرامون راه هاي حل يا كاهش مساله

۴٫             جمع آوري اطلاعات (شواهد ۱) قبل از مداخله

۵٫             اجراي راه حل

۶٫             مشاهده عمل و جمع آوري اطلاعات (شواهد ۲)  بعداز مداخله

۷٫             بحث و نتيجه گيري و دادن گزارش نهايي نمونه اقدام پژوهي

گزارش كارآموزي
منظور از درس كارآموزي‌ در رشته‌هاى فنى براى برنامه‌ريزان و نيز مهندسين باتجربه كاملاً روشن است. اما شايد دانشجوى رشته فنى از هدف اين درس آگاهى بسنده نداشته باشد. از اين‌رو از باب ياد‌آورى و تأكيد مى‌گوئيم كه هدف از سفارش گزارش كارآموزي، به‌ويژه در رشته‌هاى فنى – مهندسى منطقاً اين نيست كه كارآموز در مدتى كه در محيط كار بسر مى‌برد، پروژه‌اي را به‌منظور ايجاد يك توليد، آغاز و به‌انجام برساند و يا اساساً سيستمي را طراحى و پياده‌سازى كرده، تحويل بدهد و يا سيستمي را تحويل بگيرد و مسؤوليت‌ نگهدارى آن را عهده‌دار شود. بلكه فرض اين است كه كارآموز در يك تيم موجود كارى و مشغول به انجام يك پروژه يا اجراى طرح، پذيرفته مى‌شود و از نزديك با كار آنها آشنا شده، با مسائل و مشكلات اجراى پروژه برخورد مى‌كند و البته مى‌تواند همكارى‌هاى ممكن نيز با تيم داشته باشد. ميزان و سطح همكارى بستگى دارد به اين‌كه كارآموز تا چه حد از سوى افراد تيم در محيط كار هدايت شود و تا چه حد بتواند خود را با محيط كارى تطبيق دهد. بنابراين كارآموز به محيط كارى بيرون از مل تحصيل اعزام مى‌شود تا كار بياموزد. نه‌ اين‌كه عهده‌دار انجام كارى بشود كه قرار است در محيط كارى انجام پذيرد. و اگر هم بايد در انجام كارى مشاركت كند، اين مشاركت حتماً به‌صورت هدايت‌شده و تحت‌نظر خواهد بود و كنندهٔ اصلى كار نيست


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۸:۳۳ توسط:maryam موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :